Dział Księgowości
ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

 1. Prowadzenie ogółu spraw finansowo-księgowych, zgodnie z wymogami prawa i wewnętrznymi regulacjami dla zagwarantowania poprawności i rzetelności ewidencjonowania operacji gospodarczych, rozliczeń oraz informacji o osiąganych wynikach gospodarczych, stanie posiadanego majątku, w tym należnościach oraz stanie zobowiązań finansowych Osiedla.
 2. Rejestracja zdarzeń gospodarczych w księgach rozrachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, sprawdzanie pod względem rachunkowym zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów księgowych, prowadzenie rejestru ww. dokumentów.
 3. Sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów, analiz i zestawień na potrzeby wewnętrzne Osiedla i Biura Zarządu oraz dla podmiotów zewnętrznych, w tym sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Osiedla.
 4. Sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, kalkulacja wysokości opłat.
 5. Analiza zapisów na kontach księgowych, kontrola i uzgadnianie sald.
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji i umorzeń.
 7. Prowadzenie gospodarki pieniężnej.
 8. Naliczanie i rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (przekształceniowej), przekazywanie do Biura Zarządu informacji niezbędnych do sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości znajdujących się w Osiedlu.
 9. Prowadzenie ewidencji podatkowej, przekazywanie do Biura Zarządu informacji niezbędnych do ustalenia należnych podatków, złożenia deklaracji podatkowych i zapłaty należnych zobowiązań podatkowych, w szczególności podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług.
 10. Bieżąca obsługa mieszkańców i kontrahentów m.in. przyjmowanie i rejestrowanie w zintegrowanym systemie informatycznym wniosków oraz zgłoszeń będących w merytorycznym zakresie pracy działu, ich analizowanie i prowadzenie korespondencji.
 11. Rozliczenia roczne mediów, współpraca z firmami rozliczeniowymi, wyliczanie zaliczkowych cen mediów.
 12. Windykacja należności.

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI
Elżbieta Arendarska

22 665 69 29 wew. 340


KONTAKT W SPRAWIE OPŁAT

22 665 69 29 wew.  345 i 346


KONTAKT W SPRAWIE ROZLICZENIA WODY I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

22 665 69 29 wew. 344


KONTAKT W SPRAWIE ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

22 665 69 29 wew. 347