Dział Księgowości


PRZYPOMINAMY

Opłaty z tytułu użytkowania lokalu należy opłacać z góry do 15 dnia każdego miesiąca. Od 01 lutego 2011 roku każdy punkt rozliczeniowy ma przypisany indywidualny numer konta bankowego. W związku z powyższym opłaty należy wnosić na otrzymany numer rachunku bankowego. Za nieterminowe wnoszenie opłat naliczane są odsetki ustawowe.
Z opłat za użytkowanie lokalu nie można dokonywać żadnych potrąceń.ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

Prowadzenie ogółu spraw finansowo-księgowych, zgodnie z wymogami prawa i wewnętrznymi regulacjami dla zagwarantowania poprawności i rzetelności ewidencjonowania operacji gospodarczych, rozliczeń oraz informacji o osiąganych wynikach gospodarczych, stanie posiadanego majątku, w tym należnościach oraz stanie zobowiązań finansowych, w szczególności:

  1. Sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów, analiz i zestawień na potrzeby wewnętrzne oraz dla podmiotów zewnętrznych, w tym sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
  2. Sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, kalkulacja wysokości opłat.
  3. Analiza zapisów na kontach księgowych, kontrola i uzgadnianie sald.
  4. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji i umorzeń.
  5. Naliczanie i rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości.
  6. Prowadzenie ewidencji podatkowej, składanie deklaracji podatkowych i zapłaty należnych zobowiązań podatkowych.
  7. Bieżąca obsługa mieszkańców i kontrahentów m.in. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków oraz zgłoszeń będących w merytorycznym zakresie pracy Działu, ich analizowanie i korespondencja.
  8. Rozliczenia roczne mediów, współpraca z firmami rozliczeniowymi, wyliczanie zaliczkowych cen mediów.
  9. Windykacja należności.

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Mechowicz

22 638 51 30   wew. 219


KONTAKT W SPRAWIE OPŁAT

    22 638 17 58 wew. 224
    22 638 51 30  wew. 224


KONTAKT W SPRAWIE ROZLICZENIA WODY I CENTRALNEGO OGRZEWANIA

    22 638 17 58 wew. 224
    22 638 51 30  wew. 224


KONTAKT W SPRAWIE ZALEGŁOŚCI W OPŁATACH, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

    22 638 17 58 wew. 223
    22 638 51 30  wew. 223


KONTAKT W SPRAWIE ROZLICZEŃ LOKALI UŻYTKOWYCH

    22 638 17 58 wew. 223
    22 638 51 30  wew. 223