Dział Księgowości


ZAKRES ZADAŃ

 1. Prowadzenie ogółu spraw finansowo-księgowych, zgodnie z wymogami prawa  i wewnętrznymi regulacjami dla zagwarantowania poprawności i rzetelności ewidencjonowania operacji gospodarczych, rozliczeń oraz informacji o osiąganych wynikach gospodarczych, stanie posiadanego majątku, w tym należnościach oraz stanie zobowiązań finansowych.
 2. Rejestracja zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych zgodnie  z obowiązującymi przepisami, sprawdzanie pod względem rachunkowym zewnętrznych i wewnętrznych dokumentów księgowych, prowadzenie rejestru ww. dokumentów.
 3. Sporządzanie okresowych sprawozdań i raportów, analiz i zestawień na potrzeby wewnętrzne oraz dla podmiotów zewnętrznych, w tym sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego.
 4. Sporządzanie planów rzeczowo – finansowych, kalkulacja wysokości opłat.
 5. Analiza zapisów na kontach księgowych, kontrola i uzgadnianie sald.
 6. Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, naliczanie amortyzacji i umorzeń.
 7. Prowadzenie gospodarki pieniężnej.
 8. Naliczanie i rozliczanie podatku od nieruchomości oraz opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu (przekształceniowej), sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości.
 9. Prowadzenie ewidencji podatkowej, ustalania należnych podatków, składania deklaracji podatkowych i zapłaty należnych zobowiązań podatkowych, w szczególności w podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług.
 10. Bieżąca obsługa mieszkańców i kontrahentów m.in. przyjmowanie i rejestrowanie wniosków oraz zgłoszeń będących w merytorycznym zakresie pracy działu ich analizowanie oraz prowadzenie korespondencji.
 11. Rozliczanie roczne mediów, współpraca z firmami rozliczeniowymi, wyliczanie zaliczkowych cen mediów.
 12. Windykacja należności.
 13. Obsługa księgowa wspólnot mieszkaniowych oraz zasobów Rzymowskiego/Niegocińska.
 14. Pomoc organizacyjno-prawna i obsługa finansowo-księgowa Pracowniczej Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej.
 15. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych.
 16. Prowadzenie ewidencji funduszy Spółdzielni.

KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

Główny Księgowy 
Monika Rowińska


Kierownik Działu Księgowości
Joanna Kowalska

22 44 07 435


Specjaliści ds. finansowo-księgowych

22 44 07 407

22 44 07 401

22 44 07 436


Specjaliści ds. rozliczeń

22 44 07 411 lub 412