Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

Prowadzenie siłami własnymi oraz przy udziale firm zewnętrznych całokształtu spraw związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych w zakresie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.

Sprawowanie nadzorów inwestorskich w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej i zieleniarskiej.

Prowadzenie spraw w zakresie dokumentacji urzędowej, tj. pozwoleń, uzgodnień, podziałów nieruchomości, ustanawiania odrębnych własności lokali, przekształceń użytkowania wieczystego oraz wszelkich innych czynności, w tym:

 1. Współpraca z projektantami w zakresie przygotowywania wniosków o wydanie decyzji – warunków zabudowy dla terenów inwestycyjnych nie objętych obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz warunków na przydziały i dostawy mediów: wod-kan,. gaz, energia, itp.
 2. Regulacja prawna terenów.
 3. Występowanie o:
      – pozwolenia na budowę,
      – warunki zabudowy i zagospodarowania terenów
      – warunki i przydział i dostawy: wod.- kan., gaz, energia, itp.
 4. Zlecanie projektowania inwestycji i opiniowanie wykonanej dokumentacji budowlanej
 5. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie inwestycji rozpoczynanych i zakończonych.
 6. Przygotowywanie materiałów przetargowych i uczestnictwo w przetargach związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji.
 7. Przygotowywanie dokumentów do ustanowienia odrębnej własności.
 8. Zawieranie umów z firmami prowadzącymi prace budowlane.
 9. Realizacja i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem robót.
 10. Odbiory i przekazywanie do eksploatacji obiektów budowlanych.
 11. Rozliczanie inwestycji z wykonawcami.
 12. Sprawdzanie bądź sporządzanie wyceny robót dodatkowych i zaniechanych /lokatorskich/.
 13. Ustalanie zmian lokatorskich z nabywcami, przekazywanie ich wykonawcy i prowadzenie korespondencji z tym związanej.
 14. Przygotowywanie i prowadzenie przetargów na dostawy energii elektrycznej i gazu oraz zawierania umów.
 15. Współudział przy opracowywaniu rocznych planów finansowo-rzeczowych inwestycji prowadzonych przez SM WOLA.
 16. Korespondencja z mieszkańcami w sprawach indywidualnych (zmiany sposobu użytkowania lokali, podziały lokali, adaptacje)
 17. Prowadzenie przeglądów rocznych i pięcioletnich zasobów SM WOLA (w miarę potrzeb).
 18. Obsługa techniczna lokali będących w gestii Zarządu SM WOLA.


KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI
Paweł Błaszczyk

22 44 07 423

 

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Inspektor ds. przygotowania inwestycji

22 44 07 421


Specjalista ds. terenowo – prawnych

22 44 07 420

REALIZACJA INWESTYCJI 

Inspektorzy Nadzoru Robót Budowlanych

22 44 07 445

22 44 07 443


Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych

22 44 07 444