Dział Przygotowania i Realizacji Inwestycji


ZAKRES ZADAŃ DZIAŁU

 1. Prowadzenie siłami własnymi oraz przy udziale firm zewnętrznych całokształtu spraw, związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji budowlanych w zakresie dokumentacji projektowej i robót budowlanych.
 2. Sprawowanie nadzorów inwestorskich w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej, drogowej i zieleniarskiej.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie dokumentacji urzędowej tj.: pozwoleń, uzgodnień, podziałów nieruchomości, ustanawiania odrębnych własności lokali, przekształceń użytkowania wieczystego.
 4. Współpraca z projektantami w zakresie przygotowywania wniosków o wydanie decyzji – warunków zabudowy dla terenów inwestycyjnych nie objętych obowiązującymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz warunków na przydziały i dostawy mediów: wod-kan., gaz, energia, itp.
 5. Uzyskiwanie wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych w zakresie przygotowania terenów pod inwestycje, pozwoleń na budowę, użytkowanie i innych.
 6. Analizowanie i opiniowanie wykonanej przez biuro projektowe dokumentacji technicznej.
 7. Przygotowywanie treści merytorycznej umów wraz z załącznikami na prace projektowe i budowlane oraz zleceń na prace pomocnicze w zakresie realizowanych inwestycji.
 8. Przygotowywanie materiałów przetargowych i uczestnictwo w przetargach związanych z projektowaniem i realizacją inwestycji (treść ogłoszenia, specyfikacja).
 9. Przygotowywanie uchwał i współpraca przy sporządzaniu aktów notarialnych ustanawiania służebności wymaganych przez gestorów mediów.
 10. Opracowanie w oparciu o dokumentację techniczną wykazów lokali mieszkalnych, usługowych, miejsc postojowych, komórek lokatorskich itp. dla potrzeb działów.
 11. Współpraca z Działem Członkowsko-Mieszkaniowym w zakresie przygotowywania dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprzedaży lokali, a w szczególności prospektu informacyjnego, umowy deweloperskiej i umów sprzedaży.
 12. Prace związane z uzyskaniem decyzji pozwolenie na użytkowanie:
  * przygotowanie dokumentacji odbiorowej (m. in. dokumentacja powykonawcza, inwentaryzacje powykonawcze, deklaracje zgodności i atesty),
  * uczestniczenie w komisjach odbiorowych (straż, sanepid, gestorzy mediów, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego).
 13. Przygotowywanie dokumentów do ustanowienia odrębnej własności lokali:
  *przeprowadzanie procedury uzyskania kart lokali,
  * przeprowadzanie procedury uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali.
 14. Sporządzanie uchwał do ustanowienia odrębnej własności lokali dla nowych inwestycji wraz z wyliczeniem udziałów w częściach wspólnych nieruchomości oraz reprezentowanie SM WOLA jako pełnomocnik przy podpisywaniu aktów ustanowienia odrębnej własności.
 15. Przeprowadzenie procedury przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r.
 16. Pozyskiwanie map, wypisów z ewidencji gruntów oraz odpisów z Ksiąg Wieczystych dla działek inwestycyjnych oraz do procesu wyodrębniania własności lokali.
 17. Zlecanie podziałów nieruchomości i współpraca z urzędami przy uzyskiwaniu stosownych decyzji w tym zakresie.
 18. Współpraca z Zespołem Radców Prawnych odnośnie toczących się postępowań
  w sprawie zwrotów nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, przekazywanie materiałów (wypisów, wyrysów, map, decyzji) niezbędnych do regulacji prawnej terenów w sprawach sądowych.
 19. Przekazywanie Wykonawcom inwestycji dokumentacji technicznej i wszystkich niezbędnych dokumentów do realizacji.
 20. Ustalanie zmian lokatorskich z nabywcami lokali w nowo powstałych inwestycjach przekazywanie ich wykonawcy i prowadzenie korespondencji z tym związanej.
 21. Sprawdzanie bądź sporządzanie wyceny dodatkowych i zaniechanych robót zgłaszanych przez nabywców.
 22. Rozliczanie inwestycji z wykonawcami, roboty dodatkowe, zaniechane i zamienne oraz sprawdzanie kosztorysów.
 23. Sprawdzanie wycen i faktur inwestycyjnych w tym za prace projektowe i wykonawcze oraz za dostawę mediów – zgodność z zawartymi umowami, parafowanie przed zatwierdzeniem do wypłaty.
 24. Odbiory i przekazywanie do eksploatacji obiektów budowlanych wraz z dokumentacją obiektu Administracjom Osiedli, przekazywanie lokali nabywcom.
  * prowadzenie rękojmi – w okresie 5-ciu lat od chwili przekazania obiektów do użytkowania (uczestnictwo w komisjach),     
  * weryfikacja dokumentacji potwierdzającej usunięcie usterek pod kątem rozliczenia i wypłaty kaucji gwarancyjnych.
 25. Przygotowywanie i prowadzenie przetargów na dostawy energii elektrycznej i gazu oraz zawieranie umów.
 26. Współudział w opracowywaniu rocznych planów finansowo – rzeczowych inwestycji prowadzonych przez SM WOLA (wraz z działem NG).
 27. Prowadzenie wewnętrznych komisji pożarowych w zasobach SM WOLA.
 28. Korespondencja z mieszkańcami w sprawach indywidualnych (zmiany sposobu użytkowania lokali, podziały lokali, adaptacje).
 29. Korespondencja z Urzędem m. st. Warszawy o toczących się postępowaniach administracyjnych, dotyczących sąsiednich nieruchomości (warunki zabudowy, pozwolenie na budowę), w tym analiza materiałów, uwagi, odwołania.


KONTAKTY DO PRACOWNIKÓW DZIAŁU

KIEROWNIK DZIAŁU PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI
Paweł Błaszczyk

22 44 07 423

 

PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

Specjalista ds. terenowo – prawnych

22 44 07 420

REALIZACJA INWESTYCJI 

Inspektorzy Nadzoru Robót Budowlanych

22 44 07 445

22 44 07 443


Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych

22 44 07 444