•  +48 22 440-74-00
 •  sekretariat@smwola.com.pl
 •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227
logo         

 

 Zastępca Dyrektora Osiedla ds. technicznych

Wymagania:

 • wykształcenie -  wyższe techniczne,
 • doświadczenie zawodowe min. 10 lat – w tym co najmniej 5 letni staż na stanowisku kierowniczym – preferowany w spółdzielczości mieszkaniowej, 
 • uprawnienia budowlane oraz zarządcy nieruchomości – mile widziane,
 • znajomość obsługi komputera (programy: MS Office, programy kosztorysowe, programy do administrowania zasobami mieszkaniowymi),
 • znajomość przepisów prawa: spółdzielczego, administracyjnego i budowlanego wraz z aktami wykonawczymi.

 

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym (ze wskazaniem osiągnięć w ramach kariery zawodowej kandydata dotyczących zakresu kwalifikacji wymaganych w  ogłoszeniu),
 • CV,
 • kopię dyplomu, kopie uprawnień,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na aplikowanym stanowisku.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. (Dz. U. z 2015 r.)

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie
do 19.05.2017r. pocztą lub osobiściew sekretariacie Biura Zarządu pok. nr 25 w zamkniętych kopertach zaadresowanych:

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA

Biuro Zarządu

ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227  

01-466 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Zastępcę Dyrektora Osiedla ds. technicznych”.

Zgłoszenia nie spełniające wymagań konkursu oraz złożone po upływie określonego terminu nie podlegają rozpatrzeniu.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu konkursu zostaną przeprowadzone w siedzibie Spółdzielni, a ich przedmiotem będziew szczególności sprawdzenie wiedzy i doświadczenia kandydata. 

Kandydaci spełniający powyższe warunki, na rozmowę kwalifikacyjną będą zapraszani telefonicznie lub drogą mailową.

SM WOLA nie odsyła złożonych ofert i zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu lub odrzucenia oferty bez podania przyczyn.

Informujemy, że administratorem Pana/Pani* danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” z siedzibą w Warszawie (01-466) przy ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227. Zebrane dane będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WOLA” wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przytoczonej podstawy prawnej. Dane podane przez kandydata w szerszym zakresie, niż wynikający z art. 22[1] Kodeksu pracy nie będą rozpatrywane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WOLA”. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Panu/Pani* prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych.

Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji.