•  +48 22 440-74-00
 •  sekretariat@smwola.com.pl
 •  01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227
logo         

Dyrektor Osiedla

  

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe - mile widziane zarządzanie, zarządzanie nieruchomościami, ekonomiczne;
 • znajomość podstawowych zasad funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych;
 • praktyczna znajomość przepisów prawa spółdzielczego, prawa administracyjnego i prawa pracy;
 • doświadczenie zawodowe min. 10 lat - w tym co najmniej 5 letni staż na stanowisku kierowniczym związanym z odpowiedzialnością za zespół min. 30 osobowy – preferowany w spółdzielczości mieszkaniowej;
 • umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem, umiejętność delegowania obowiązków i motywowania pracowników;
 • doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami, mile widziana licencja zarządcy nieruchomości;
 • dobra znajomość obsługi komputera;
 • dyspozycyjność także w godzinach popołudniowych i wieczornych;
 • odpowiedzialność, zaangażowanie, odporność na stres.

 

Oferta kandydata powinna zawierać:

 • zgłoszenie do konkursu wraz z listem motywacyjnym (ze wskazaniem osiągnięć w ramach kariery zawodowej kandydata dotyczących zakresu kwalifikacji wymaganych w  ogłoszeniu),
 • CV,
 • kopię dyplomu, ew. kopie posiadanych uprawnień,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności;
 • oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiającym pracę na aplikowanym stanowisku,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. (Dz. U. z 2015 r.).

Pisemne zgłoszenie wraz z kompletem dokumentów należy składać w terminie
do 19 maja 2017 r. pocztą lub osobiście w sekretariacie Biura Zarządu pok. nr 25  w zamkniętych kopertach zaadresowanych:

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA

Biuro Zarządu

ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227  

01-466 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Konkurs na Dyrektora Osiedla”.

 

Informujemy, że administratorem Pana/Pani* danych osobowych, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2135 ze zm.), jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „WOLA” z siedzibą w Warszawie (01-466) przy ul. Powstańców Śląskich 104 lok. 227. Zebrane dane będą przetwarzane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WOLA” wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 22[1] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1502) jest obowiązkowe. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przytoczonej podstawy prawnej. Dane podane przez kandydata w szerszym zakresie, niż wynikający z art. 22[1] Kodeksu pracy nie będą rozpatrywane przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WOLA”. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Przysługuje Panu/Pani* prawo dostępu do treści oraz poprawiania swoich danych.

Przekazane przez kandydatów dokumenty aplikacyjne zawierające dane osobowe zostaną zniszczone po zamknięciu procesu rekrutacji.