• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

 

Rada Nadzorcza jest organem kontrolnym, sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością spółdzielni.

W skład wchodzi 28 członków, którzy wybierani są na Walnym Zgromadzeniu, spośród członków spółdzielni w głosowaniu tajnym. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata.

 

SKŁAD OSOBOWY RADY NADZORCZEJ

wybrany na kadencję w latach 2018 - 2021 przez Walne Zgromadzenie:

 

1. Zygmunt BUKOWSKI - Przewodniczacy Rady Nadzorczej

2. Jolanta RADKIEWICZ - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

3. Krzysztof JANIK- Sekretarz Rady Nadzorczej

4. Paweł KOSZARNY - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5. Krzysztof DOBROWOLSKI - Przewodniczacy Komisji Inwestycyjno-Technicznej

6. Mirosław BISCH - Przewodnicząca Komisji ds. Eksploatacji

7. Witold KOCZMIEROWSKI - Przewodniczący Komisji Członkowsko-Reglaminowej

8. Jacek OTULAK - Przewodniczacy Komisji Kultury

9. Małgorzata BASIŃSKA

10. Sylweriusz BORZĘCKI

11. Ryszard BUDEK

12. Beata DOBROŃ

13. Zofia JANKOWSKA

14. Ewa KARWACKA

15. Mirosław KOŚCIUCZYK

16. Małgorzata KOWALCZYK

17. Stanisława LUBAŃSKA

18. Sławomir MAGDZIAK

19. Jolanta MECH

20. Dorota PIECHOCKA

21. Zofia PIOTROWSKA

22. Katarzyna ROJEWSKA-TARNOWSKA

23. Rafał RUŚĆ

24. Aldona SZCZEPANKOWSKA

25. Grażyna SZCZEPAŃSKA

26. Anna WRÓBEL