• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

 

 
 

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA została założona na Zebraniu Założycielskim  dnia 21.11.1978 r.

 

Zebranie Założycielskie odbyło się w Sali Sesji Urzędu Dzielnicowego W-wa WOLA przy ul. Świerczewskiego 90 (obecny adres Solidarności

90). Wśród założycieli było 31 osób fizycznych oraz 11 osób prawnych – reprezentujących poprzez swoich pełnomocników znane na Woli

zakłady pracy.

Osobami prawnymi - członkami założycielami byli:

 - Fabryka Wyrobów Precyzyjnych im. K. Świerczewskiego,

 - Warszawskie Zakłady Maszyn Budowlanych im. L. Waryńskiego,

 - Zakłady Mechaniczne im. M. Nowotki,

 - Zakłady Wytwórcze Lamp Elektrycznych im. R. Luksemburg,

 - Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA

 - Zakłady Materiałów Lampowych im. J. Grimau,

 - Zakłady Graficzne Dom Słowa Polskiego,

 - Zakłady Radiowe im. M. Kasprzaka,

 - Mazowieckie Zakłady Gazownictwa ZAGAZ,

 - Spółdzielnia Pracy SKALA,

 - Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza Zakłady Wklęsłodrukowe.

 oraz Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa STARÓWKA,

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA powstała z inicjatywy działaczy spółdzielczych oraz Zarządu MSM STARÓWKA, której wielkość zasobów  

i terytorialne rozdrobnienie stwarzały problemy w sferze zarządzania. Starania MSM Starówka wsparły wyżej wymienione zakłady pracy

zainteresowane poprawą warunków mieszkaniowych swoich pracowników. Wszechstronnej pomocy przy organizacji SM WOLA udzielił

Stołeczny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego.

 

Protokół z Zebrania Założycielskiego zawiera ciekawe wiadomości wyjaśniające niektóre fakty, które miały wpływ na późniejszy kształt i rozwój

SM WOLA. Przytoczymy parę cytatów:

  - „ W początkowych rozważaniach brano pod uwagę włączenie do zasobów nowopowstałej Spółdzielni osiedli już zasiedlonych – Jelonki i  

       Lazurowa. Jednakże postanowiono, że w porozumieniu z Radami tych osiedli, aby w początkowym okresie działalności nowej Spółdzielni,

       nastawionej głównie na działalność inwestycyjną na wielkich placach budów – osiedli tych nie włączać w sferę jej działania …..”.

  - „ Propozycja, aby przyjąć dla nowej Spółdzielni nazwę Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA – spotkała się z pełnym aplauzem uczestników

       Zebrania Założycielskiego .”.

  - „ .. powołanie nowej Spółdzielni było od początku ideą przez wszystkich akceptowaną. Budowa nowych osiedli na obrzeżach miasta niesie

      za sobą potężny ładunek problemów, związanych w równej mierze z możliwie szybką budową obiektów mieszkalnych, na które

      z niecierpliwością czekają liczne rzesze ludzi od lat oczekujących na mieszkania, jak z zapewnieniem równoległej urbanizacji nowych

      terenów miejskich, wyposażeniem ich w niezbędne obiekty towarzyszące, powiązania siecią sprawnej komunikacji, telefonów itp.

      Członkowie oczekujący i pierwsi mieszkańcy osiedla / dotyczy osiedla Górczewska / uznają, że w tej sytuacji niezbędne jest przybliżenie

      spółdzielczego ośrodka dyspozycyjnego dot. terenu budowy i możliwie sprawne rozstrzyganie problemów związanych z procesem

      inwestowania ….”.

 

Zebranie Założycielskie uchwaliło wymagane dokumenty, jak projekt Statutu, regulamin Rady SM WOLA. Wybrano też Radę SM WOLA

w składzie 18 osób.

Przewodniczącym Rady został wybrany Maciej Hoffman – mieszkaniec osiedla Górczewska, zastępcą Przewodniczącego Rady został

wybrany Antoni Kałuża - pełnomocnik Fabryki Wyrobów Precyzyjnych im. K. Świerczewskiego, sekretarzem Rady został wybrany Kazimierz

Czajka – przewodniczący Rady Osiedla Górczewska, mieszkaniec osiedla Górczewska.

 

Następnie nowo wybrane plenum Rady dokonało wyboru pięcioosobowego składu Zarządu w następującym składzie:

Przewodniczący Zarządu, dyrektor Spółdzielni – Władysław Przybylski,

Zastępcy Przewodniczącego, zastępcy dyrektora Spółdzielni – Jerzy Korwin- Kossakowski, Krzysztof Krzemiński.

Członkowie Zarządu – społecznie działający przedstawiciele osób prawnych – Teresa Babut i Antoni Kluzek.

 

Ważniejsze daty

 

21 listopad 1978 r

- Założenie Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA.

15 grudnia 1978 r.

- Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi rejestruje Spółdzielnię Mieszkaniowa WOLA pod nr A. Rs. XI 1385.

1 stycznia 1979 r.

- Spółdzielnia Mieszkaniowa WOLA rozpoczęła swoją działalność gospodarczą. 

12 października 1979 r.

- Powołano administrację osiedla Bemowo.

Styczeń 1980 r.

- Powołano Zakład Budowlano Remontowy. 

18 czerwiec 1980 r.

- Obradowało pierwsze w historii SM WOLA Zebranie Przedstawicieli, które m.in. przyjęło modele funkcjonowania Spółdzielni polegające na

   wyodrębnieniu organizacyjnym i gospodarczym osiedli Górczewska i Bemowo. 

20 czerwiec i 1 października 1980 r.

- Data pierwszych zasiedleń na Bemowie I – w czerwcu w budynku nr 12 wzniesionym dla MSW, w październiku w budynku nr 4 przy 

   ul.Secemińskiej 3.

26 listopad 1980 r.

- Realizując porozumienie SM WOLA rozpoczyna przejmowanie członków oczekujących z MSM STARÓWKA. 

22 czerwca 1983 r.

- Zebranie Przedstawicieli podjęło uchwałę o podziale Spółdzielni polegającą na wyodrębnieniu w osobną spółdzielnię osiedla Górczewska.

  SM WOLA pozostała przy dotychczasowej nazwie. 

3 listopada 1983 r.

- Na wniosek Zarządu Rada Nadzorcza ustaliła podział spółdzielni na trzy wyodrębnione administracje:

   Bemowo I/II

   Bemowo IV

   Górce

1 grudnia 1983 r.

- Zarząd powołuje administrację osiedla Bemowo IV. 

26 kwietnia 1984 r.

- Pierwsze zasiedlenie budynku nr 417 przy ul Widawskiej 15 w osiedlu Bemowo IV. 

1 czerwca 1984 r.

- Zarząd powołuje administrację osiedla Górce. 

26 lipca 1984 r.

- Pierwsze zasiedlenie budynku 104 przy ul. Łagowskiej 1 w osiedlu Górce. 

30 marca 1989 r.

- Utworzono Zakład Obsługi Technicznej poprzez połączenie jednostek wykonawstwa własnego SM WOLA (Zakładu Budowlano

  Remontowego, Zakładu Zieleni, Zakładu Transportu i Zaopatrzenia. Zakład ma prowadzić działalność na zasadach pełnego wewnętrznego

  rozrachunku gospodarczego. 

Marzec 1992 r.

- Ukazuje się pierwszy numer Informatora Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA. Łącznie ukazało się 96 numerów Informatora – ostatni we

  wrześniu 2010 r. 

16 grudnia 1993 r.

- Likwidacja Zakładu Obsługi Technicznej. 

Luty 1994 r.

- Biuro Zarządu SM WOLA przenosi się z adaptowanych pomieszczeń przy ul. Czumy 5 i 12 (należących do SM Górczewska) do nowej

  siedziby przy ul. Wrocławskiej 7A. 

1995 r.

- Początek komputeryzacji SM WOLA.

Maj 2001 r.

- Zostaje uruchomiona strona internetowa Spółdzielni www.smwola.com.pl.

23 grudzień 2003 r.

- Uroczyste otwarcie nowej siedziby OKiE Górce w lokalu przy ul. Bolkowskiej 2C. Zostają zlikwidowane dotychczasowe małe i słabo

   wyposażone placówki na Osiedlu Górce zlokalizowane w zaadaptowanych pomieszczeniach. 

Kwiecień 2004 r.

- Biuro Zarządu SM WOLA przenosi się do nowej siedziby przy ul. Powstańców Śląskich 104. W dotychczasowej siedzibie powstaje

  przychodnia zdrowia. 

12 luty 2007 r.

- Uroczyste otwarcie nowej siedziby OKiE Bemowo w lokalu przy ul. Powstańców Śląskich 108. Dotychczasowe placówki OKiE Bemowo

  mieszczące się w zaadaptowanych lokalach mieszkalnych przy ul. Wolfkego 7, Wolfkego 14, Sołtana 2 oraz w adaptowanej piwnicy w Szkole

  Podstawowej nr 321 zostały zlikwidowane.

2008 r.

- Początek działalności wspólnoty budynku Budy 7.

Maj-Czerwiec 2008 r.

- Po raz pierwszy obradowało Walne Zgromadzenie zamiast Zebrania Przedstawicieli

2010 r.

- Zakończono prace modernizacyjne w Os. Górce

Wrzesień 2011 r.

- Oddano do użytku zespół domków jednorodzinnych w Lipkowie w gm. Stare Babice. Była to pierwsza inwestycja poza granicami Warszawy

Grudzień 2018 r.

- Obchody 40-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA