• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

 

Zadania Działu Samorządowo - Ogólnego

 

 

Do zakresu Działu Samorządowo - Ogólnego należy w szczególności:

1. Koordynacja Walnego Zgromadzenia.

    - przygotowanie materiałów na Walne Zebranie,

    - przygotowanie protokołów i uchwał z Walnego Zgromadzenia,

2. Koordynacja przygotowań do wyborów Organów Samorządowych Spółdzielni.

3. Organizacja i obsługa posiedzeń Rady Nadzorczej, jej Prezydium i Komisji.

    - przygotowanie materiałów na posiedzenia Rady Nadzorczej, Prezydium i Komisji,

    - przygotowanie protokołów i uchwał z posiedzenie Rady Nadzorczej,

    - prowadzenie rejestru uchwał podjętych przez Radę Nadzorczą,

    - prowadzenie rejestru regulaminów obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej WOLA

4. Koordynowanie spraw związanych z wnioskami o wykluczenie/wykreślenie z rejestru członków Spółdzielni.