• sekretariat@smwola.com.pl
  • 01-466 Warszawa, Powstańców Śląskich 104 lok. 227

Spis treści

 

Zadania Działu Przygotowań i Realizacji Inwestycji:

 

Do zakresu działań Działu należy w szczególności:

1. Regulacja prawna terenów.

2. Występowanie o:

    - pozwolenia na budowę,

    - warunki zabudowy i zagospodarowania terenów

    - warunki i przydział i dostawy: wod.- kan., gaz, energia, itp.

3. Zlecanie projektowania inwestycji i opiniowanie wykonanej dokumentacji budowlanej.

4. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie inwestycji rozpoczynanych i zakończonych.

5. Ogłaszanie przetargów - konkursu ofert na wykonawstwo.

6. Zawieranie umów z firmami prowadzącymi prace budowlane.

7. Realizacja i pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebiegiem robót.

8. Odbiory i przekazywanie do eksploatacji obiektów budowlanych.

9. Rozliczanie inwestycji z wykonawcami.

10. Sprawdzanie bądź sporządzanie wyceny robót dodatkowych i zaniechanych /lokatorskich/.